ʺФормування соціокультурної компетентності майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуваннямʺ
PDF (Українська)

Keywords

professional competence of an engineer
socio-cultural competence
information and communication technologies
English for Specific Purposes
communication approach to learning process

How to Cite

Bryntseva, O., & Podorozhna, A. . (2024). ʺФормування соціокультурної компетентності майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуваннямʺ. Problems of Engineer-Pedagogical Education, 80. Retrieved from http://jped.uipa.edu.ua/index.php/JPED/article/view/538

Abstract

Сьогодні економічне суспільство України відчуває високу потребу в компетентних фахівцях із
вищою інженерною освітою, здатних здійснювати комунікацію за допомогою іноземної мови.
Сформовані соціокультурні компетенції дозволяють випускникам інженерних університетів
забезпечити успішну діяльність у соціумі. У статті проведено аналіз елементів професійної
компетентності майбутнього інженера, розкрито поняття соціально-культурної компетенції та
визначено її компоненти.
Авторки роботи виокремлюють шляхи та методи розвитку соціокультурної компетентності
майбутніх випускників інженерних закладів вищої освіти у процесі навчання англійської для
спеціальних цілей, зокрема при використанні сучасних засобів інформаційно-комунікаційних
технологій. Наголошується, що автентичні матеріали, відібрані та організовані належним чином, є
найефективнішим засобом відображення, розуміння та засвоєння специфіки культури та мовленнєвої
поведінки, що вивчається. В основу авторського міркування покладено принцип комунікативної спрямованості викладання іноземної мови. Авторки підкреслюють, що в процесі комунікації між
представниками різних культур відмінності між цими культурами призводять до певних труднощів у
спілкуванні, що пояснюється різними процесами декодування отриманих повідомлень, тому вони
приходять до висновків, що необхідно розвивати у студентів культурну чутливість, виробляти
вміння правильно інтерпретувати конкретні прояви комунікативної поведінки в різних культурах і,
отже, розвивати практичні навички та вміння. Таким чином задля якісного навчання майбутніх
інженерів англійської для спеціальних цілей ефективно формувати взаємозв'язок професійної та
соціокультурної компетенцій. Лише комплексний підхід сприяє органічній інтеграції майбутнього
фахівця в нове для нього культурне середовище, а отже, готує його до ефективного функціонування в
умовах міжкультурної комунікації. У майбутньому сформована соціокультурна компетенція
сприятиме особистісному зростанню, розвитку інтелекту, формуванню культурної толерантності, а
також розвитку професійної кар'єри майбутніх фахівців інженерного профілю, оскільки вони
зможуть успішно здійснювати професійну діяльність з діловими партнерами англійською мовою.

PDF (Українська)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Problems of Engineer-Pedagogical Education