Kupriyanov Aleksandr Vladimirovych

1) 16, Universytetska, 61003 Kharkiv (Ukraine) 

2) e-mail: a_kupriyanov@uipa.edu.ua

3) Google Scholar

4) Scopus

5) ORCID: 0000-0003-0017-5751

6) ResearchGate