The essence and structure of marketing competence of education managers in the conditions of the formation of a market-oriented national educational system

Abstract

У статті доведено необхідність володіння менеджерами освіти маркетинговою компетентністю
в контексті реформування національної освітньої системи, одним із трендів якої є активізація
ринкових відносин суб’єктів освітнього процесу в умовах економічної нестабільності, актуалізація
нематеріального виробництва в сучасному інформаційному суспільстві, що зумовлює розвиток
економіки послуг. Установлено особливості реалізації маркетингової діяльності менеджера освіти на
ринку освітніх послуг й напрями підвищення її ефективності, серед яких бенчмаркінг й реінжиніринг
освітніх процесів. Визначено сутність маркетингової компетентності менеджера освіти як складного
особистісного інтегрального утворення, що характеризується сукупністю маркетингових знань,
умінь, навичок та якостей особистості, які забезпечують здатність і готовність фахівця до визначення
і формування конкурентних переваг освітньої організації, проектування стратегії розвитку освітніх
послуг, зокрема на основі бенчмаркінгу й реінжинірингу освітніх процесів, генерування інноваційних
ідей щодо комплексного використання ресурсів, розроблення таких освітніх систем, що повною
мірою задовольняють потреби споживачів. Виокремлено структуру маркетингової компетентності в
єдності мотиваційно-особистісного (ціннісне ставлення до реалізації маркетингової діяльності,
зацікавленість у здійсненні означеного процесу, потреби й мотивація щодо виконання комплексу
маркетингових дій, сукупність професійно важливих якостей), організаційно-управлінського (знання
й уміння щодо планування, організації, координації, мотивації і контролю маркетингової діяльності
закладу освіти; формування маркетингової компетентності педагогічного колективу; формування
організаційної культури освітньої організації), підприємницько-дослідного (знання й уміння щодо
організації маркетингових досліджень освітнього ринку, ринку праці, потреб споживачів освітніх
послуг; аналізу стану внутрішнього середовища закладу освіти, якості освітніх продуктів та послуг;
генерації креативної маркетингової стратегії), комунікативно-аналітичного компонентів (знання й
уміння щодо формування маркетингової інформаційної системи; використання Інтернет-ресурсу для
пошуку необхідної інформації; виконання попередніх розрахунків щодо можливостей закладу освіти;
співпраці із суб’єктами освітнього ринку та ринку праці; реалізації інформаційно-комунікаційної
політики закладу освіти).

pdf (Українська)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Problems of Engineer-Pedagogical Education