Conceptual model of the formation of the concept "a steam boiler" and training-oriented classification of the features of this model
pdf (Українська)

Keywords

thermal power specialist
steam boiler
concept
representation
conceptual model
defining feature
principles of action
classification
hierarchy
direction

Abstract

Успішний розвиток енергетичної галузі України потребує фахівців-теплоенергетиків високого
рівня професійної підготовки. Традиційно така підготовка базується на вивченні курсу інженерної
дисципліни «Паливо, топки і парові котли ТЕС і АЕС». Відповідно до змісту дисципліни, технологію
виробництва теплової енергії на ТЕС і АЕС можна позначити як складну систему, інтегруючим і
визначальним компонентом якої служить паровий котел. Отже, необхідно відзначити істотне
протиріччя між різким зростанням інформаційного наповнення досліджуваної дисципліни з
одночасним зменшенням термінів часу на її вивчення. Тому ця робота присвячена розробці та
впровадженню в навчальний процес моделі представлення знань про парові котли на ТЕС і АЕС, де
однією з головних характеристик цій моделі є адекватність психічним процесам і механізмам
засвоєння та репрезентації знань у пам'яті людини. Врешті-решт це повинно підвищити ефективність
навчального процесу.
За результатами літературного огляду основних підручників із дисципліни, на які найчастіше
посилаються сьогодні в методичних та наукових роботах, проведено аналіз репрезентації системи
існуючих базових понять для опису технології генерації пари в парових котлах на ТЕС. Доведено, що
в якості базової моделі для репрезентації та формування понять, перевагу треба віддавати моделі на
основі семантичних ознак. Така модель забезпечує необхідні умови для розвитку логіки роздумів,
формування наукового світогляду про взаємозв'язки процесів і об'єктів, розкриття дії законів тепло- і
масопереносу, які визначають дану технологію. На основі отриманих результатів розроблено
концептуальну модель формування поняття «Прямоточний паровий котел надкритичних параметрів».
Модель містить множини ієрархічних ознак, що репрезентують призначення, структуру, склад,
побудову, принципи, механізми дії та функціонування, параметри, характеристики та властивості
парового котла.
У свою чергу, для такої моделі обґрунтовано і розроблено орієнтовану на навчання
класифікацію понять, що описують модель формування поняття паровий котел. У ієрархії ознак
класифікації виділяються визначальні ознаки, які роблять можливою ефективну репрезентацію цієї
моделі. Тут в якості визначальної обрана та ознака, до якої найбільш чутлива головна характеристика
роботи котла, – параметри пари (робочого тіла), яку він виробляє. Основною перевагою використання
такої визначальної ознаки є те, що студент на початковому етапі вивчення парового котла при
формуванні образної моделі його, звертається до вже вивчених раніше і відомих понять і фізичних
законів.

pdf (Українська)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Problems of Engineer-Pedagogical Education